info@fysioneckslag.nl 0299 435 962

Privacy statement

ALGEMEEN

De Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Avg en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software (Fysiomanager) om u bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. De Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Indien u bij de Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en deze uit te voeren, tevens zijn de gegevens nodig om behandelingen te kunnen declareren.

DE PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE EN NATUURGENEESKUNDE “NECKSLAG” KAN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, Burgerservicenummer, identiteitkaartnummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren (behandelovereenkomst).

Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (zie de WGBO).

DOORSTUREN VAN INFORMATIE

De Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject;
 • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden;
 • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

BEVEILIGING

De Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.fysioneckslag.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via fysioneckslag@yahoo.com

 • Alle medewerkers binnen De Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

HYPERLINKS

De website van de Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. De Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van de Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

OPSLAG VAN GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.

RECHTEN VAN BETROKKENE

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. De bevindingen, fysiotherapeutische diagnose en conclusies van de behandelend therapeut vallen niet onder de gegevens waar u volgens de wet inzage op heeft. Deze gegevens worden op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming (behandelovereenkomst). In het geval van verwijdering kunnen wij​ (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.​
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

De Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN OVER PRIVACY

De Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Avg. Indien u vragen heeft over de wijze hoe de Praktijk voor Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde “Neckslag” omgaat met de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via: fysioneckslag@yahoo.com

Contact


Purmerend

Landsmeer